Når du vil bygge garage eller udhus

Små bygninger under 35 m²
Du skal søge om tilladelse, når du vil bygge garage, carport, udhus og lignende mindre bygninger.

Reglerne gælder kun for bygninger, der ikke anvendes til beboelse.

Bygninger der skal bruges til beboelse kræver altid byggetilladelse.

Når du vil bygge garage, carport eller udhus skal du være opmærksom på følgende regler:

 • Garager og lignende mellem 35 m² og 50 m² ved fritliggende enfamiliehuse og dobbelthuse skal anmeldes.
 • Garager og lignende mellem 20 m² og 50 m² ved rækkehuse skal anmeldes.
 • Tilbygninger eller ombygninger af en eksisterende garage med videre, hvor det samlede areal efter om- eller tilbygningen bliver mellem 35 m² og 50 m² – og mellem 20 m² og 50 m² for rækkehuse – skal anmeldes.
 • Garager over 50m² eller tilbygning til garage med mere så det samlede areal overstiger 50m², kræver byggetilladelse.

At anmelde et byggeri er i princippet det samme som at søge om byggetilladelse, det kaldes bare noget andet. 

Du kan ansøge om byggetilladelse via Byg og Miljø i vores selvbetjeningsløsning nederst på siden.

Garager, carporte, udhuse med mere under 35m²

Ved enfamiliehuse og sommerhuse kan du opføre en garage, carport, udhus eller lignende bygning på højst 35 m² - ved rækkehuse dog højst 20 m² - uden at søge om det.

Bestemmelsen gælder for det samlede areal af den type bygninger på grunden.

Hvis du i forvejen har en carport eller lignende, skal du altså anmelde din nye bygning, hvis det samlede areal er mere end 35m².

Fritagelsen for anmeldelse gælder desuden ikke, hvis der er en lokalplan for din ejendom, som fastlægger en bebyggelsesprocent eller størrelse og beliggenhed af bygningen.

Bygningen skal altså overholde alle relevante bestemmelser i bygningsreglementet og anden lovgivning, også selvom byggeriet ikke skal anmeldes til kommunen.

Du skal særligt være opmærksom på bestemmelser om afstand til skel, højde og bebyggelsesprocent, men også krav til foreksempel materialer og udseende i forhold til lokalplan samt konstruktioner og brand.

Regler for højde, længde og placering af udhuse

Du skal som udgangspunkt opføre dit udhus 2,5 meter fra naboskel, sti og vej.

Du kan dog opføre et udhus tættere på naboskel, eller i naboskel, hvis du overholder følgende:

 • Samlet længde på udhuse på maksimalt 12 meter (Gælder også selvom udhusene er fordelt på flere skel)
 • Maksimal højde på 2,5 meter
 • Der må ikke udføres vinduer, døre eller lignende åbninger mod naboskel
 • Tagvand holdes på egen grund
 • Der kan også være en lokalplan eller en tinglysning som gør, at det ikke er muligt at bygge i skel.

En lokalplan kan også regulere opsætningen af garager med mere.

Bebyggelsesprocent

I forbindelse med opførelse af ny garage, carport udhus mm. skal du være opmærksom på, om du kan overholde bebyggelsesprocenten.

Du kan som udgangspunkt altid bygge 35 m² (20 m² for rækkehuse) uden at det skal medregnes i bebyggelsesprocenten, men arealer over 35 m² og 20 m² skal medregnes.

Du skal derfor være opmærksom på, om byggeriet vil betyde, at bebyggelsesprocenten overskrides.

Der findes lokalplaner i kommunen, der begrænser arealet af småbygningerne på nogle ejendomme.

Hvis du er i tvivl, kan du henvende dig til Center Plan Byg og Vej, pbv@rebild.dk.

Registrering af småbygninger i BBR-registret

Når din nye bygning er færdig, har du pligt til at give oplysninger om byggeriet til kommunens BBR register.

Oplysningerne sendes til bbr@rebild.dk.

Oplysningerne skal indeholde areal, materialer, anvendelsestype samt opførelsesår. 

Når vi har registreret bygningen, modtager du en ny BBR meddelelse i et brev eller i din e-boks

Tjekliste til byggeansøgning/ anmeldelse af byggeri

For at ansøgningen/anmeldelsen kan behandles, skal du vedlægge redegørelse for følgende: 

• Byggegrundens beliggenhed 
• Tydelig beskrivelse af byggearbejdet   
• Situationsplan med eksisterende bygninger samt placering af planlagt byggeri
• Grundplan 
• Snit 
• Facadetegninger 
• Evt. kloak-/afløbsplan 

Ved om- og tilbygninger af eksisterende byggeri er det vigtigt at tilføje BBR bygningsnummeret på ansøgningen. Hvis du ikke kender bygningsnummeret, kan BBR-meddelelsen findes på OIS.

Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at få hjælp af en professionel rådgiver til at udarbejde projektet, da både bygningsreglementet og anden lovgivning skal være overholdt.

Selvbetjening:

Bygge- og miljøansøgning

Når du skal starte et byggeprojekt som for eksempel opførelse af en ny garage, tilbygning af udestue, nyt etageboligbyggeri, nyt enfamiliehus, nedrivning af maskinhus, så skal projektet ansøges eller anmeldes hos kommunen.

Det gælder også når du skal starte et miljøprojekt som etablering af jordvarmeanlæg, spildevandsanlæg i det åbne land, oprensning og udvidelse af sø, etablering af ny sø, indvindingsanlæg til drikkevand, indvinding af vand til markvanding eller anmeldelse af olietank.

Du skal logge ind med NemID på selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø, for at starte dit projekt. Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her. Du vil blive guidet hele vejen gennem dit projekt trin for trin. Via Byg og Miljø kan du undersøge, hvad der gælder af regler på en adresse eller matrikel. Du kan finde oplysninger om bl.a.

 • Kommune- og lokalplaner
 • By- og landzonebestemmelser
 • Byggelinjer, fredningslinjer mv.

Forhold som drikkevandsinteresser eller mistanke om jordforurening på stedet, bliver også vist. Desuden kan du se, hvilke regler og forhold der vil indgå i behandlingen af en konkret sag, du søger om tilladelse til.

Husk at have relevante tegninger og andre dokumenter klar i pdf-format, da de skal vedhæftes projektet. Du kan til enhver tid gemme din ansøgning og vende tilbage til den på et senere tidspunkt.

 

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu