Sygepleje, akutsygepleje og akuttilbud

Hjemmesygeplejerske på besøg - Colourbox.dk
Sygepleje skal forebygge sygdom, fremme sundhed og imødekomme behovet for sygepleje ved behandling af sygdom. Akutsygepleje skal medvirke til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser samt sørge for en hurtig indsats til de borgere, som har brug for at blive hurtigt indlagt på sygehuset. Borgeren skal gerne opleve tryghed i overgangen mellem kommune og sygehuse samt have en oplevelse af et sammenhængende sundhedsvæsen.

Sygepleje i Rebild Kommune

Hvis du opholder dig i Rebild Kommune, kan du få sygepleje efter behov. Tildelingen af sygepleje er uafhængig af alder, boform og økonomiske forhold.

Hvilken hjælp kan jeg få?

Sygepleje omfatter almindelig sygepleje, vejledning og udførelse af lægeordineret behandling - Det kan blandt andet være udlevering af medicin, sårpleje eller pleje af døende. Du kan også få psykiatrisk sygepleje, hvis du har behov for det.

Du kan få sygepleje hele døgnet og alle ugens dage, hvis du har behov for det, eller hvis der opstår et akut behov. Hjælpen ydes i dit eget hjem, eller i en af vore sygeplejeklinikker.

Sygeplejen er gratis. Dog betaler du for medicin, visse forbindingsstoffer, eller andet der skal anvendes i behandlingen. Sygeplejersken kan vejlede dig i konkrete tilfælde.

Du kan læse mere om vores kerneområder og profil i sygeplejeprofilen.

Hvor leveres sygeplejen?

Sygeplejen foregår som udgangspunkt i sygeplejeklinikkerne på ældrecentrene i Rebild Kommune. Hvis Borgervisitationen/sygeplejersken skønner, at du ikke kan komme på sygeplejeklinikkerne, vil du modtage besøg af en sygeplejerske i eget hjem. Dit mobilitetsniveau afgør, hvor sygeplejen kan finde sted.

Sygepleje kan således finde sted:

Formålet med sygepleje 

 • At fremme din sundhed og imødekomme dit behov for hjemmesygepleje i forbindelse med pleje, behandling, forebyggelse, vejledning samt psykisk støtte og omsorg.

 • At yde dig pleje og støtte igennem sygdomsfasen til helbredelse eller til at kunne leve med et eventuelt handicap eller en kronisk lidelse såvel fysisk som psykisk.

 • At hjælpe og støtte dig til at drage egenomsorg for din situation og herved styrke dit selvværd og din livskvalitet.

 • At hjælpe og støtte dig til at ændre livsstil/levevis med henblik på sundhedsfremme.

 • At koordinere sundhedsydelser og tilbud.

 • At udføre almene sygeplejeopgaver som medicindosering og medicininjektioner, kateter og stomipleje, sårpleje, måling af blodsukker og blodtryk samt komplekse sygeplejeopgaver, lindrende og palliativ behandling og terminal pleje.

Bestilling af hjemmesygepleje 

Bestilling af sygeplejen sker via sygeplejens vagttelefon på tlf. nr.: 23385340.

Bestilling fortrinsvis ml. kl. 8-14. Ved akut behov kan sygeplejen kontaktes hele døgnet på samme nummer.

 

Der er tilknyttet centersygepleje til hvert ældrecenter i kommunen som varetager sygeplejefaglig opgaver i dagtimerne.

Efter kl. 15.30 er det vagthavende sygeplejerske i hjemmesygeplejen, der varetager opgaverne på Ældrecentrene, samt Rehabiliteringscentret. 

 

Den sygeplejefaglige opgave tager udgangspunkt i Byrådets godkendte kvalitetsstandard og ydelseskatalog: 

 • Hjemmesygepleje bevilges til borgere, der har behov for almen, kompleks eller akut sygepleje – uanset boform og alder.
 • Hjemmesygepleje tildeles efter henven­delse fra egen læge, speciallæge, syge­hus eller andre tværfaglige samarbejds­partnere.
   

Akutsygepleje i Rebild Kommune

Akutsygeplejen medvirker til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser samt sørger for hurtig indsats til de borgere, som har brug for at blive hurtig indlagt på sygehus. Borgeren skal gerne opleve tryghed i overgange mellem kommune og sygehuse samt have en oplevelse af et sammenhængende sundhedsvæsen.

Hvem kan modtage aktusygepleje?

Der ydes akutsygepleje til dig med:

 • Akut forværring af kronisk sygdom eller ved akut opstået sygdom.
 • Der foretages målinger efter ABCDE-algoritme.
 • Der er tale om en kompleks og ustabil situation.

Akutsygeplejen vurderer hvorvidt borger kan modtage pleje- og/eller behandling i eget hjem, komme på et midlertidigt ophold i kommunalt regi eller om borger skal indlægges på sygehus.

Hvordan?

Der kan henvises fra:

 • Almen praktiserende læge
 • Vagtlæge
 • Sygehuslæge
 • Sygeplejen samt hjemmeplejen.
 • Borger og pårørende

Ved henvisning fra læge skal akutfunktion køre ud inden for 1 time.

Ved øvrig henvisning fra borger, pårørende og samarbejdspartnere reageres der inden for kort tid. Subakutsygepleje kan planlægges det følgende døgn.

Al henvendelse til akutsygeplejen er gennem sygeplejens døgnvagttelefon: 23 38 53 40

Hvor og hvornår?

Akutsygeplejen er tilgængelig alle døgnets 24 timer året rundt.

Alle borgere med ophold i Rebild Kommune kan modtage akutsygepleje.

 

Akuttilbud Rebild

Akuttilbud Rebild er et kommunalt tilbud, hvis formål er at forebygge indlæggelser samt modtage patienter fra sygehuset, som ikke er færdigbehandlede men som ikke kræver en sygehusindlæggelse.
Akuttilbud Rebild tilbyder sygeplejefaglig udredning, behandling og tæt observation og pleje døgnet rundt, hele året.

Akuttilbuddet har til huse på Skørping Ældrecenter, Buderupholmvej 57, 9520 Skørping. Her har den udekørende sygepleje også base. Der er sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter ansat på Akuttilbud Rebild.
Alle ansatte er uddannet i ABCDE-algoritmen samt et 3-dages kursus ”Tilgangen til den akutte medicinske og kirurgiske patient” i tæt samarbejde med Den Præhospitale Virksomhed, Region Nordjylland.
Der er døgnbemanding med sygeplejersker i akuttilbuddet.

Akuttilbud Rebild er åbent 365 dage om året, hele døgnet.

 

Akutpladser

Målgruppen for en akutplads er patienter med forværring af en kronisk sygdom eller akut opstået sygdom, som ikke har indlæggelseskrævende behov for observation, pleje og/ eller behandling:

 

 • lægehenviste patienter med akut opstået eller forværring af kendt sygdom med behov for observation, pleje og/eller behandling, men uden behov for sygehusindlæggelse
 • lægehenviste patienter, der efter udskrivning fra sygehus fortsat har komplekse pleje- og/eller behandlingsbehov, der kræver de særlige sygeplejefaglige kompetencer, som er til stede i akutfunktionen
 • patienter, henvist fra hjemmesygeplejen, hvor der er behov for sparring med akutfunktionens personale, med henblik på hjælp til vurdering eller indsats.

 

Oftest vil et ophold på Akuttilbud Rebild være i samarbejde med praktiserende, sygehus- eller vagtlægen, som vurderer om behandling, pleje og/eller observationer bedst kan varetages i et kommunalt akuttilbud.

 

Kontakt

Akuttilbud Rebild
Buderupholmvej 57
9520 Skørping
Tlf.: 99 88 93 22

 

Menu