Sundhed for pengene

Sundhed for pengene
Borgerbudget 2018 "Sundhed for pengene" – jeres penge, jeres sundhed, jeres beslutninger. Der bliver hvert år tildelt et borgerbudget på 65.000 kroner til tre lokalområder i Rebild Kommune.

Det er borgerne, der udarbejder forslag til projekter og aktiviteter. Det er derfor borgerne, der vælger hvilke projekter, der skal gennemføres for pengene. Det er også borgerne, der gennemfører projekterne.

De lokale borgerbudgetter

De tre lokalområder bestemmer selv, hvordan de tilrettelægger og gennemfører den lokale proces om borgerbudgettet:

 • De lokale tovholder inddrager borgerne i deres lokalområde
 • Borgernes forslag til projekter indsamles
 • Borgerne stemmer om forslagene
 • Projekterne sættes i gang og gennemføres af borgerne.

Projekterne skal som udgangspunkt være gennemført inden udgangen af januar 2018. Se tidsplan nedenfor.

Vinderne af Sundhed for Pengene 2018

I år den 9. februar blev vinderne af borgerbudgettet "Sundhed for Pengene" kåret. De tre lokalommråder, som hver fik tildelt 65.000 kr. til sundhedsfremmende projekter, blev Ravnkilde, Veggerby Sogn og Bælum. Du kan under fanen"Følg med: borgerbudget 2018" se hvordan pengene bliver fordelt i de tre forskellige lokalområder, vi opdaterer løbende, så I kan følge med i kåringen og se, hvad de 65.000 kroner bliver brugt på. Lokalområderne, som kan deltage i "Sundhed for Pengene", kan  ses på dette kort.

Borgerbudget 2015, 2016, 2017 og 2018

Borgerbudget, ”Sundhed for pengene”, blev for første gang sat i værk i 2015. De tre udvalgte lokalområder i 2015 blev Sønderup, Binderup og St. Brøndum og i 2016 Blenstrup, Rørbæk og Haverslev. Lokalområderne fik, via en borgerafstemning, gennemført en række sundhedsfremmende projekter i deres områder. Læs mere om de lokale borgerbudgetter 2015 og 2016 nedenfor.

 

Tidsplanen - hvad sker hvornår?

Februar 2018: Projektopstart - de tre lokalområder går i gang   

 • De lokale tovholder inddrager deres lokalområde
 • Borgernes forslag til aktiviteter/projekter indsamles
 • Borgerne stemmer om forslagene
 • Aktiviteterne sættes i gang og gennemføres af borgerne.                  

Juni 2018: Midtvejsevaluering

 • Kommunen foretager en midtvejsevaluering i samarbejde med de tre lokalområder. 

Januar 2019: Projekterne i lokalområderne er gennemført

 • Aktiviteterne er gennemført af borgerne i lokalområdet og borgerbudgettet er brugt.

Februar 2019: Evaluering og erfaringsopsamling

 • Kommunen foretager en erfaringsopsamling i samarbejde med de tre lokalområder.
Hvad er borgerbudgettering?

Borgerbudgettering er en demokratisk proces, som drives af lokale ildsjæle. Det er borgerne selv, der kommer med forslag til aktiviteter/projekter, der kan forbedre forholdene i deres lokalområde. Borgerne beslutter ved afstemning, hvilke projekter der skal prioriteres. Det også borgene selv, der er ansvarlige for at gennemføre projekterne.

Spilleregler

Spillerreglerne er få og simple:

 1. Inddrag borgerne
 2. Projekterne skal være sundhedsfremmende

En lille uddybning af spillereglerne

Hovedprincipperne i borgerbudgettering er, at det er borgerne, der skal komme med ideer til aktiviteter/projekter, det er borgerne, der skal prioritere hvilke ideer, der skal gennemføres, og det er borgerne der sørger for at ideerne bliver ført ud i livet. Derfor er det vigtigt, at I sørger for at gøre ”Sundhed for pengene” synlig i jeres lokalområde. Skab noget opmærksomhed, så I får involveret flest muligt. Jo flere gode ideer, jo bedre.

Spillereglerne i forhold til ansøgningen

I første omgang er der fokus på den 1. spilleregel. Der er brug for, at nogen tager teten og påtager sig opgaven med at formulere en motiveret ansøgning. Vi vil gerne vide, HVORFOR netop jeres område skal være med. Og vi vil gerne vide, hvilke tanker I har gjort jer om, hvordan I vil gøre ”Sundhed for pengene” synligt i lokalområdet, så flest muligt får mulighed for at bidrage.

Vi forventer, at I tilrettelægger en proces, hvor I

 • får indsamlet gode ideer til projekter og aktiviteter
 • sørger for, at de forskellige projekter/aktiviteter bliver beskrevet og præsenteret, så borgerne i lokalområdet kender dem, inden I
 • holder afstemning om, hvilke projekter/aktiviteter I vil bruge pengene på.

Der er ingen formelle krav til, hvordan I griber ovenstående punkter an. I kender jeres lokalområde og ved bedst, hvordan I når ud til flest muligt.

Spillereglerne når lokalområdet har modtaget pengene

Når de tre vindende lokalområder, står med pengene i hånden er det for alvor tid til at tænke kreativt. Det er her spilleregel nr. 2 kommer på banen. Gør hvad I kan for at inspirere og motivere de lokale borgere til at komme med forslag til sundhedsfremmende aktiviteter.

Et projekt eller en aktivitet er sundhedsfremmende, hvis det har fokus på at fremme eller fastholde sunde vaner eller ændre usunde vaner. Sundhed kan være både fysisk og mentalt.
Med andre ord er der meget vide rammer. Det er op til jeres fantasi og kreativitet at udfylde dem, så I får mest sundhed for pengene.

Hvad er sundhedsfremme?

Forebyggelse handler om at sikre:

 • at sygdom ikke opstår, forværres eller medfører varige skader.

Sundhedsfremme har fokus på:

 • at fastholde sunde vaner og ændre usunde vaner. Der tages udgangspunkt i den enkeltes mulighed for og evne til at træffe sunde valg.

Eksempler

 • Indkøb af bycykler
 • Udendørs motionsbaner
 • Fælles motion ude eller inde
 • Arrangementer om sund kost
 • Idrætsdag
 • Følge med ordninger for ensomme/ældre

Du kan også se eksempler hos de tre vindende lokalområder fra 2015, 2016 og 2017 - se de nederste fold-ud faner herunder.

Hvordan bliver lokalområderne udvalgt?

De tre vindende lokalområder udvælges på baggrund af sundhedsdata og motiverede ansøgninger fra interesserede lokalområder.

På baggrund af spørgsmål i sundhedsprofilen 2013 om selvvurderet helbred, er der 14 sogne i Rebild Kommune, som ligger lavt: Binderup, Blenstrup, Brorstrup, Bælum, Durup, Haverslev, Ravnkilde, Rørbæk, Skibsted, St. Brøndum, Solbjerg, Suldrup, Sønderup & Veggerby. Se områdernes afgrænsninger på dette kort (åbner et nyt vindue).

Borgere fra disse 14 lokalområder bliver inviteret til et informationsmøde den 9. januar 2018 og har mulighed for, at søge om, at blive blandt de tre udvalgte lokalområder, der tildeles en pulje på 65.000 kr. hver.

De interesserede fra de 14 lokalområder skal sende en kortfattet ansøgning senest den 30. januar 2017. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af områdets motivation for at deltage, en plan for involvering af borgerne i lokalområdet og et udkast til en tidsplan.

På baggrund af de motiverede ansøgninger og et ønske om en vis geografisk spredning, udvælger kommunen tre lokalområder blandt de ansøgende.

De ni lokalområder som allerede har modtaget en pulje i 2015 2016 og 2017, kan godt søge igen, men øvrige ansøgere vil blive prioriteret.

Spørgsmål og svar (FAQ)

Kan en forening få pengene?

Det er lokalområdet der får pengene, men det kan sagtens være en forening, der administrerer processen og udbetaler pengene lokalt til de projekter, borgerne vælger skal gennemføres.

Kan en forening, der dækker hele kommunen få pengene?

Pengene tildeles et lokalområde, som derefter kan vælge at lave et eller flere projekter i samarbejde med eksempelvis en forening, der dækker hele kommunen.

Hvor mange forskellige parter skal vi involvere i arbejdet?

Vi opfordrer til, at I samarbejder på tværs af foreninger, men det er ikke et krav. Det er til gengæld et krav, at I laver en åben proces, hvor alle borgere får mulighed for at komme med projektforslag og for at være med til at prioritere, hvilke projekter, der skal gennemføres.

Skal vi lave en ny forening?

Det behøver I ikke. Det kan sagtens være en eksisterende forening, der agerer pengekasse i projektet, men vi er gerne behjælpelige med oprettelse af en ny forening, hvis I synes det giver mening at etablere et mere formelt tværgående samarbejde i jeres lokalområde.

Hvornår er et projekt sundhedsfremmende?

Et projekt er sundhedsfremmende, hvis det har fokus på at fremme eller fastholde sunde vaner eller ændre usunde vaner. Sundhed kan være både fysisk og mentalt.

Hvem kan sende ansøgningen?

En hvilken som helst ”gruppe” med opbakning fra lokalsamfundet kan stå bag ansøgningen. Vi forventer kun at modtage én ansøgning fra hvert lokalområde. Vi har rent praktisk brug for et gyldigt CVR nummer, når pengene skal udbetales.

Kan vi sende flere ansøgninger?

Kun én ansøgning fra hvert lokalområde kan komme i betragtning. Hvis vi modtager flere ansøgninger fra samme område, vil vi kontakte jer og opfordre til at sammenskrive ansøgningerne.

Er der særlige krav til, hvordan vi laver afstemning?

Når blot I sørger for, at det er en åben proces, hvor alle har mulighed for ”at komme til orde” har vi ingen krav til formen.  I kan holde borgermøde, lave stemmesedler eller finde jeres helt egen metode.

Hvordan udvælges det hvem der vinder pengene?

Kommunen vælger tre lokalområder på baggrund af ansøgningerne. Der bliver lagt vægt på jeres motivation for at deltage i projektet og på jeres tanker om, hvordan I vil involvere borgerne. Hvis ikke disse kriterier kan snævre feltet ind til tre lokalområder, vil vi kigge på den geografiske fordeling i kommunen.

Skal projekterne evalueres?

Fra kommunal side laver vi en evalueringsproces, hvor vi overordnet følger op på erfaringerne med at arbejde med Borgerbudgetter. Vi er interesserede i at vide, hvordan I som borgere og lokalsamfund oplever at arbejde på den måde. Giver det mening? Er der noget vi kan gøre bedre/anderledes?

Vi har ingen krav til evaluering af de forskellige lokale projekter, men synes det være en god idé, hvis I gør jer nogle tanker om, hvad der skal til for, at I vil betragte de enkelte projekter som vellykkede. Så har i noget at ”måle jeres succes på” efterfølgende”.

Skal vi beskrive, hvad vi vil bruge pengene til?

Nej. I skal beskrive, hvorfor netop jeres område skal have 65.000 kr. Først når/hvis I vinder pengene, skal I begynde at indsamle projektforslag.

Kan vi vente og være med til næste år?

Borgerbudget Sundhed for pengene afvikles for fjerde gang i 2018. Det afgøres først ved budgetlægning for 2019 om projektet gentages.

Hvem skal jeg kontakte?

Kontaktoplysninger på relevante personer fra Rebild Kommune

Inge Kjær Andersen, Center Sundhed, tlf.: 99 88 91 25, e-mail: ikan@rebild.dk

Kontaktoplysninger på byggesagsbehandler

Har du spørgsmål til din byggesag i forbindelse med projektet (hvad kræver tilladelse, sagsbehandlingstider mm.), kan du kontakte byggesagsbehandlerne i Rebild Kommune på mail pbv@rebild.dk eller ringe til borgerservice på 99 88 99 88 (spørg efter en byggesagsbehandler).

Kontaktoplysninger på de 3 vindere fra 2017

Skibsted
Rica Jensen
Jensen.rica@gmail.com
Tlf.: 26 96 22 46

Durup
Jesper Hansen
anlaegsvej27@hotmail.com
Tlf.: 21 77 29 65

Brorstrup
Anette Tedaldi
anettetedaldi@gmail.com
Tlf.: 23 35 11 85

Kontaktoplysninger på de 3 vindere fra 2016

Blenstrup
Mette Christensen
mail@blenstrup-maskinstation.dk
Tlf.: 22 46 96 33

Rørbæk
Kirsten Korsgaard
sinkjaerkorsgaard@gmail.com
Tlf.: 30 30 11 41

Haverslev
Anni Hyldgaard
ahy@sparnord.dk
Tlf.: 25 27 04 65

Kontaktoplysninger på de 3 vindere fra 2015

St. Brøndum
Charlotte Bach Kragh-Pedersen
E-mail: charlottepbp@hotmail.com
Tlf.: 28 29 11 50

Binderup
Susanne Ølgaard
dsolgaard@gmail.com
Tlf.: 52 38 55 66

Sønderup
Gitte Kollerup Madsen
bruno.l@jensen.mail.dk
Tlf.: 60 15 41 02

Følg med: Borger budget 2018

Ravnkilde

Ravnkilde var en af de heldige som fik tildelt de 65.000 kr. Der er indtil videre afholdt to møder hvor en del af pengene er blevet fordelt til følgende:

 • Etablering af Krolfbane
 • Idræt på tværs
 • Børnemøde
 • Etablering af et skilt som viser rekrative områder i Nysum
 • Træningsbomme i Agnetes have
 • Mental træning
 • Fodbold på tværs af alle aldre
 • IT-udstyr til e-sports klubben
 • Reetablering af området ved branddammen, sådan at det bliver et attraktivt tilflugtssted for byens indbyggere
 • Gymnastik for damer
 • Opdatering kommer løbende

Kontaktperson:

Tommy Degn

 

Veggerby

Den 28 februar blev der afholdt borgermøde i Byrsted hjeds forsamlinghus, hvor forslag til hvordan gevinsten fra Sundhed for Pengene skulle fordeles. Forslagene som alle blev vedtaget var følgende:

 • Foredrag kost og motion
 • Foredrag skøn krop
 • QiGong for alle
 • Store Legedag jubilæum
 • Cykelløb 1 august
 • Rigtige mænd og kvinder
 • Foredragspulje

Kontaktperson:

Charlotte Askjær

 

 

Borgerbudget 2017 i Skibsted, Durup og Brorstrup

dette kort ses områderne, som vandt 65.000 kr i år 2017.

Skibsted

Den 26. april 2017 blev der afholdt borgermøde, hvor nedenstående projekter blev valgt. Førstnævnte projekt fik flest stemmer og sidstnævnte fik færrest:

 • Hjertestarter
 • Åben cafe - en gang om måneden
 • By på Skrump
 • Junglesti/cykelbane
 • Vandre stier
 • Frugt træer
 • Fysioterapeut på træningsplads

Kontaktperson:

Rica Jensen

Durup

På borgermøde den 29. marts 2017 blev der valgt fire projekter i forbindelse med Sundhed for pengene:

 • 18 hullers minigolfbane i anlægget ved Nørager Ældrecenter
 • Afmærkning af gå- og løberuter samt infotavle
 • Pavilion/bålhus
 • Foredrag om sund kost

At dømme ud fra de valgte projekter, har de fremmødte borgerne lagt vægt på blivende tiltag.

Særlig to projekter fik mange stemmer; en minigolfbane samt afmærkning af gå- og løberuter i Nørager og omegn.
Der skal laves en minigolfbane i anlægget. Her ønsker lokalområdet, at der skabes et samlingssted og mulighed for aktivitet for alle - uanset alder og køn.
Endvidere var der også stor tilslutning til, at få etableret et fælles samlingssted ved stationsdammen. Her er idéen, at der skal opstilles en pavillon eller et bålsted, så borgerne vil kunne samles i byens centrum.
Dette projekt kan dog ikke alene udføres med tilskud fra borgerbudgettet - det vil derfor kræve, at der søges om, og indsamles, yderligere midler.
Det sidste projekt som blev valgt er et foredrag omhandlende kost samt kostens betydning.

Til alle fire projekter er der nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder videre med projekterne samt udførelse af disse.

Projekternes udvikling kan følges på deres facebookside.

Kontaktperson:

Jesper Hansen

Brorstrup

Hvad skal pengene bruges til?

Den 14. februar 2017 blev der afholdt idémøde i Brorstrup, hvor der blev fremlagt 30 forskellige forslag. Disse blev renskrevet og husstandsomdelt, så alle vidste hvad der skulle stemmes om den 28. februar 2017 til afstemningsmødet. Efter en god dialog blev de 30 idéer reduceret til 18, og efter afstemning blev nedenstående otte projekter udvalgt. Alle forslagene har en eller flere ansvarlige, som arbejder videre med projekterne samt udførelse af disse. De valgte projekter er: 

 • Udendørs motions bane for børn og voksne
 • Danseundervisning
 • Vandresti langs Lerkenfeldt Å fra Mejlby til Brorstrup
 • Ture til svømmehal
 • Kostvejleder/diætist forløb
 • Børneaktivitetsdag
 • Havetraktortræk
 • Nye maskiner til motionsrum

Kontaktperson:

Anette Tedaldi
 

Borgerbudget 2016 i Rørbæk, Haverslev og Blenstrup

Rørbæk

Rørbæk holdt borgermøde den 4. april 2016 for at indsamle ideer til sundhedsfremmende aktiviteter. På mødet kom der mange ideer, som der blev arbejdet videre med. Den 25. april 2016 blev ni projekter præsenteret på et borgermøde i Rørbæk Kultur- og Borgerhus. Her stemte de fremmødte borgere om, hvilke projekter, der skulle realiseres. Følgende fem projekter blev valgt: 

 • Rørbæk løbet + fælles løbetræning  
 • Fællesspisning til byfest med temaet, sund mad
 • Foredrag om sundhed og stress med Karen-Marie Lillelund 
 • Mødested for byens unge 
 • Madlavning for mænd 

Kontaktperson: 
Kirsten Korsgaard

Haverslev

Haverslev holdt den 6. april 2016 infomøde om deres borgerbudget; ”Sundhed for pengene”. På mødet kom der mange forslag til sundhedsfremmende projekter. Der blev sat tovholder på som arbejdede videre med projekterne. Den 11. maj blev de 10 endelige projekter præsenteret på det møde i Haverslev Hallens festlokaler. De 10 projekter løb op i ca. 75.000 kr. så der var lagt op til afstemning. Men både tovholderne og de øvrige fremmødte var klar på at snakke sig frem til en løsning, og ved fælles hjælp fik de passet budgetter og projekter til, så alle projekter nu kan sættes i søen.

 • Foredrag og fællesspisning med diætist Mette Pilegaard
 • Foredrag og fællesspisning med Hans Thorup - Det god liv
 • Skaterramper
 • Gå dig glad
 • Madklub for mænd
 • Fritidslokale
 • Litteraturklub
 • Sundhedsuge
 • Vild med dans
 • Arbejdsgruppe, Byens Mænd M/K

Følg med på Haverslev - Sundhed for pengene på Facebook

Kontaktperson: 

Anni Hyldgaard

Blenstrup

Blenstup afholdt ”Levende Lørdag” den 5. marts 2016, hvor der blandt andet blev afholdt en workshop for alle aldre, for at indsamle ideer til sunde aktiviteter/projekter.

I forbindelse med Blenstrups årlige Majbøg pinselørdag var der rigtig mange af byens borgere samlet i skolegården, hvor der var gratis morgenkaffe og friskbagt brød, spejdernes loppemarked, tombola, hoppeborg, klatrevæg, støvlekast, kortspil og forfriskninger til alle aldre.

Den lokale styregruppe for Sundhed for Pengene benyttede dagen, til at fremlægge alle de indkomne ideer til sundhedsfremmende projekter og aktiviteter. Der belv på bedste demokratisk vis uddelt stemmesedler, og så blev der holdt afstemning. Der var stor interesse for afstemningen - i alt 142 børn og voksne deltog.

Resultatet af afstemningen blev, at de 65.000 skal anvendes til :

 • Musik/cirkusprojekt for alle 0-4årige børn i Valhalla, hos dagplejere, samt private.
 • Udendørs levende lørdag i idrætsugen
 • Indkøb af refleksbånd/-snappere
 • Et arrangement for 50 +, med en ”sund tallerken ” og underholdning af Gårdsangerne Lea og Peter.
 • Foredrag med TV-lægen Peter Qvotrup Geisling med fokus på Stress, afholdes i forbindelse med en Sundhedsmesse i Blenstruphallen.
 • Mad og livsstil - en foredragsrække i samarbejde med LOF - 7 forskellige emner som bl.a. omhandler motivation, livsstil, sundhed, vaner og madkultur, måltidssammensætning, fysisk aktivitet, madglæde, kræsenhed.

Kontaktperson: 

Mette Christensen
 

Borgerbudget 2015 i Sønderup, Binderup og St. Brøndum

Sønderup

I marts 2015 holdt Sønderup borgermøde, hvor borgerne i Sønderup Sogn kom med 18 projektforslag til sundhedsfremmende aktiviteter. Der blev sat en tovholder på 14 projektforslag, som skulle komme med oplæg til pris og udførsel. I april 2015 stemte borgerne om hvilke projekter, der skulle sættes i søen for de 65.000 kr. Følgende 8 projekter blev valgt:

 1. En spansk aften med flamenco dans.
 2. Fem GPSér til geocaching. En gåtur/skattejagt 1-2 gange pr. måned, hvor man vil gå på opdagelse i Sønderup og omegn.
 3. To små fodboldmål til stadion, som børnene selv kan flytte med.
 4. Aften med diætist.
 5. Oppustelig forhindringsbane.
 6. Kortlægning og opmærkning af nye stier til gåture.
 7. Bålmad: Fællesspisning i bålhytten.
 8. Mindfulness: En dag med inspiration omkring mindfulness.

Alle projekter/aktiviteter er gennemført med et par justeringer. Sti-projektet udgik på grund af manglende tilladelse. I stedet blev pengene anvendt til frugtdessert til en fællesspisning. Arrangementet med bålmad blev erstattet med en Halloween fest med sund fællesspisning.

Kontaktoplysninger:
Gitte Kollerup Madsen

Binderup

I marts 2015 holdt Binderup borgermøde for at indsamle ideer til sundhedsfremmende aktiviteter. Mange af ideerne blev der arbejdet videre med og det hele endte med 9 projektforslag. Da de 65.000 kr. rakte til alle 9 projektforslag, blev der ikke holdt afstemning. Den 9. maj 2015 skød Binderup for alvor projektet i gang med et fælles arrangement, hvor borgerne blandt andet fik information om de forskellige aktiviteter som de kan deltage i løbet af året. De 9 projektforslag er:

 1. Orienteringsbane i skatskov.
 2. Geocaching – leg og motion for børn og voksne.
 3. Cykelgruppe.
 4. LOF-kursusforløb blandt andet emner som livsstil og sundhed, viden om fysisk aktivitet, vaner og mad- og måltidskultur.
 5. Sogneudflugt for hele Binderup.
 6. Syng for fuld hals – og få det bedre.
 7. Motionstime i Borremose hallen.
 8. Effektiv udendørs træning.
 9. Indvielse af en ny etape på Møllestierne til Lille Binderup.

Projekterne/aktiviteterne er gennemført med et par justeringer. Indvielse af Møllestierne blev konverteret til en låge, som sættes op i foråret 2016, når vejret er bedre. Orienteringsbanen fintegnes og posterne sættes op, når vejret er bedre (forår 2016).  

Kontaktoplysninger:
Susanne Ølgaard

St. Brøndum 

St. Brøndum inviterede borgere i St. Brøndum og opland til ”Landsby i bevægelse” den 9. maj 2015. På mødet havde alle mulighed for at komme med projektforslag til sundhedsfremmende aktiviteter. Den 19. maj 2015 blev de 25 indkomne forslag præsenteret og debatteret på et fællesmøde i Forsamlingshuset. Her stemte de fremmødte borgere om, hvilke projekter der skal realiseres. Der blev valgt en tovholder og en arbejdsgruppe for hvert valgt projektforslag, som derefter i samarbejde med initiativgruppen har ansvaret for projektets udførelse. De valgte projekter er:

 • Petanquebane m. kuglesæt
 • Legeplads på sportspladsen
 • Sund krop og sjæl; arrangementsrække i Forsamlingshuset med meditation og terapibold.
 • Udendørs fitnessredskaber på sportspladsen.

Projekter og aktiviteter er udført med en enkelt forsinkelse. Udendørs fitnessredskaber er indkøbt, men etablering afventer bedre vejr (forår 2016). 

Kontaktoplysninger:
Charlotte Bach Kragh-Pedersen
 

Menu