Tilsyn med erhvervsmæssigt dyrehold

Køer der ligger og hygger sig i en løsdriftsstald - foto: www.colourbox.com
Kommunen har pligt til at føre regelmæssige tilsyn på ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold. Ved tilsynet kontrollerer vi, om husdyrbrugene overholder miljøloven og andre vilkår, som er givet i forbindelse med tilladelser og godkendelser.

Hyppigheden af tilsyn afhænger af husdyrbrugets størrelse og lovlydighed:

  • Husdyrbrug, der er omfattet af IE-direktivet eller godkendte i henhold til §§ 11 og 12 i husdyrloven skal have tilsyn mindst hvert 3. år.
  • Husdyrbrug som ikke er omfattet af IE-direktivet eller godkendte i henhold til §§ 11 og 12 i husdyrloven skal have tilsyn mindst hvert 6. år.

Ifølge den nye bekendtgørelse om miljøtilsyn skal der foretages en risikovurdering af alle landbrug i kommunen. Vurderingen foretages ud fra en række vægtede parametre som blandt andet miljøledelse, håndtering og opbevaring af kemi, emissioner til luft og jord, husdyrbrugets størrelse og lovlydighed. På baggrund af risikovurderingen fastsættes det enkelte husdyrbrugs tilsynsfrekvens. Der føres hyppigere tilsyn med husdyrbrug, som har problemer med at overholde gældende regler og love.

Ved tilsynet gennemgås blandt andet:

  • Gødningsopbevaring, herunder møddingspladser, gylletanke, dykkede indløb og sikring af gyllepumper, flydelag og logbog
  • Ensilageopbevaring og markstakke
  • Opbevaring af affald, olieprodukter, olietanke og lignende
  • Dyreholdets størrelse
  • Flue- og rottebekæmpelse

Kommunens arbejde i forbindelse med miljøtilsyn på husdyrbrug er omfattet af reglerne for brugerbetaling.

Menu