Administrationsgebyr for virksomheder

Murbrokker - www.colourbox.dk
Rebild Kommune udsender i august 2018 opkrævning af det generelle administrationsgebyr for erhverv til alle virksomheder i kommunen. Gebyret er gældende for hele kalenderåret 2018.

Hvert år bliver der opkrævet administrationsgebyr til at dække kommunens udgifter til affaldsplanlægning mm. Gebyret er lovbestemt og gælder for alle virksomheder. Der er dog enkelte muligheder for fritagelse. Læs mere nedenfor.  

Gebyret er i 2018 på 347,00,00 kr. + moms for alle virksomheder beliggende i Rebild Kommune pr. 1. januar 2018.  

Der udsendes infobrev i uge 15 på virksomhedens digitale post og der annonceres i avisen, på facebook og på hjemmesiden.  

Hvad omfatter administrationsgebyret?

Administrationsgebyret opkræves for at dække omkostninger til blandt andet:

 • Administration af affaldsordninger.
 • Planlægning af affaldsordninger.
 • Udarbejdelse af regulativer og affaldsplaner. Kommunerne skal hvert 6. år udarbejde en 12-årig affaldsplan, planen vedtages politisk.
 • Affaldsdatasystemet, som er Miljøstyrelsens datasystem for alle affaldsproducerende virksomheder samt virksomheder, der eksporterer og importerer affald. Her kan du indberette, redigere og fremsøge egne indberetninger.
 • Regulativdatabasen, hvor Miljøstyrelsen samler affaldsregulativerne for alle kommuner på et sted.
 • Information og vejledning.

Der kan KUN ansøges om fritagelse gennem kommunens hjemmeside.

Sidste ansøgningsfrist var den 10. juni 2018. Der kan søges igen i 2019.

Du kan læse reglerne for kommunens opkrævning af gebyrer hos virksomheder i Affaldsbekendtgørelsen § 56. I denne bekendtgørelse kan du også læse reglerne  om hvilke virksomheder, der skal fritages for administrationsgebyret i § 60 og bilag 8 og 9.

Der er begrænsede muligheder for at ansøge om fritagelse

 • Virksomheder med 0-1 ansatte, og hvor branchekoden fremgår af bilag 8
 • Virksomheder med 0 ansatte, og hvor virksomhedsformen fremgår af bilag 9, punkt 1.
 • Virksomheder, hvor virksomhedsformen fremgår af bilag 9, punkt 2.
 • Virksomheder med en årlig omsætning (moms eller lønsums- og driftsudgifter) på under 300.000 kr. Det er indkomståret to år før gebyråret, der danner grundlag for fritagelsen. I 2018 er det således regnskabet for 2016, der kigges på.
 • Virksomheder, der er ophørt eller fraflyttet kommunen den 1. januar i opkrævningsåret.
 • Virksomheder uden egentligt affald – eksempelvis: rådgivningsfirmaer med gennemført elektronisk sagsbehandling eller selskabskonstruktioner, hvor al produktion sker i et andet firma, som betaler administrationsgebyr. Virksomheder, der selv bortskaffer eget affald, regnes således ikke for 'virksomhed uden egentligt affald'.

Administrationsgebyret udsendes med baggrund i oplysninger fra CVR – det Centrale Virksomheds Register. Det er dit eget ansvar, at oplysningerne i CVR er opdaterede. Hvis du har rettelser til CVR, der har betydning for din mulighed for at søge om fritagelse for administrationsgebyret, skal du sørge for at rette oplysningerne inden 10. juni 2018. Dette gøres gennem www.virk.dk

Automatisk fritagelse

Virksomheder, der har en omsætning under 300.000 kr. to år forud for opkrævningsåret, vil automatisk blive frasorteret på baggrund af oplysninger fra SKAT, og således ikke få tilsendt en opkrævning. Det samme vil gælde en række virksomheder, der fritages på grund af branchekode og virksomhedsform.

NB. Administrationsgebyret har i princippet intet med brug af genbrugsplads at gøre, men hvis en fritaget virksomhed alligevel benytter en kommunal affaldsordning (for eksempel genbrugspladsen) frafalder fritagelsen, idet det tages som bevis for at virksomheden alligevel producerer affald.

Menu