VVM for virksomheder og anlæg

Tjekliste - www.colourbox.dk
En lang række virksomheder og anlæg er omfattet af VVM reglerne. VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Formålet med VVM-reglerne er at sikre, at der gennemføres en vurdering af virkningerne på miljøet. Vurderingen danner grundlag for beslutningen om at give eller afslå tilladelse til anlæg, der kan påvirke miljøet væsentligt.

En lang række anlægsprojekter er omfattet af VVM-reglerne. Det gælder blandt andet anlæg til energiproduktion, råstofindvinding, landbrug, skovbrug og akvakultur, motorsportsbaner, fødevareindustri, infrastruktur m.m.

De VVM-pligtige anlæg fremgår af bilag 1 og bilag 2 til VVM-bekendtgørelsen

Hvis et anlæg er opført på bilag 1 til VVM-bekendtgørelsen, vil anlægget være obligatorisk VVM-pligtigt.

Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelsen skal VVM-myndigheden screene projektet for at vurdere, om det påvirker miljøet væsentligt.

Hvis myndigheden vurderer ved en VVM-screening, at der er en væsentlig miljøpåvirkning, er projektet VVM-pligtigt.

Hvis det vurderes, at der ikke er en væsentlig miljøpåvirkning, træffer VVM-myndigheden afgørelse om dette. Afgørelsen skal annonceres offentligt, og der kan klages over den.

VVM-pligtige anlæg skal gennemgå en VVM-procedure, inden der må gives tilladelse til at igangsætte projektet. VVM-proceduren indebærer, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg og en VVM-redegørelse.

Skal dit anlægsprojekt anmeldes efter VVM-reglerne?

Bygherre har pligt til skriftligt at anmelde et anlægsprojekt, som er opført på bilag 1 eller bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen skal sendes til den kommune, hvor anlægget ønskes etableret.

Anmeldelsen skal vedlægges et udfyldt VVM-anmeldelsesskema.

Hvem er VVM-myndighed?

Rebild Kommune er som udgangspunkt VVM-myndighed. I særlige tilfælde er staten dog VVM-myndighed. Det fremgår af bekendtgørelsens §§ 10 og 11.

Din anmeldelse skal under alle omstændigheder sendes til kommunen, der videresender anmeldelsen, hvis staten er myndighed ved dit projekt.

Sagsforløb ved VVM-pligt

Når Rebild Kommune er VVM-myndighed, er sagsforløbet for et VVM-pligtigt anlæg følgende:

  1. Bygherre anmelder et anlægsprojekt til Rebild Kommune.
  2. Projektet annonceres offentligt og offentligheden anmodes om at komme med kommentarer.
  3. Rebild Kommune udarbejder en VVM-redegørelse og et udkast til kommuneplantillæg.
  4. VVM- redegørelsen og udkast til kommuneplantillæg udsendes i offentlig høring.
  5. Efter høringsperioden behandles eventuelle indsigelser.
  6. Kommuneplantillægget offentliggøres og der er mulighed for at klage over det.

    Klagen behandles af Natur- og Miljøklagenævnet.

 

 

Menu