Domsmænd og nævninge

Billede af dommer hammer
Går du med tanker om at blive nævning eller domsmand, så hold øje med hjemmesiden her, hvor vi primo 2019 igen vil åbne for ansøgning til optagelse på Rebild Kommunes grundliste.

Udnævnelse af nævninge og domsmænd 2019

Går du med tanker om at blive nævning eller domsmand, så kan du søge optagelse på grundlisten. Herfra udtages der nævninge- og domsmænd til By - og Landsretten.

Vi forventer at vi inden slutningen af januar har en plan for hvordan og hvornår du og andre interesserede kan søge om optagelse på grundlisten. Følg med her på siden – vi opdaterer den løbende. (Opdateret 8. januar kl. 15:00)

Nævninge og domsmænd kaldes under ét for lægdommere og virker i nogle straffesager sammen med juridisk uddannede dommere. Hvervet som lægdommer er et borgerligt ombud, og det betyder, at du har pligt til at være lægdommer, hvis du bliver udtaget til det.

Hvem kan blive nævninge og domsmænd?

Reglerne vedrørende hvem der kan blive nævninge og domsmænd findes i retsplejeloven. Det følger af retsplejeloven, at personer, der udtages til grundlisten

  • skal være ustraffet
  • skal have valgret til Folketinget 
  • ikke må fylde 80 år i den periode, hvor man er udtaget til grundlisten 
  • ikke af helbredsmæssige grunde må være ude af stand til at varetage opgaven 
  • skal have tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog 
  • ikke må være ministre, advokater, advokatfuldmægtige eller ansat i staten, ved domstolene, anklagemyndigheden, politiet, fængselsvæsenet mv. 
  • ikke må være sognefogeder eller gejstlige i anerkendte trossamfund, herunder i folkekirken. 

Sammensætning af grundlisten

Der er ingen garanti for, at blive udtaget til Rebild Kommunes grundliste, selv om du opfylder kravene. Det afhænger bl.a. af, hvor mange der ønsker optagelse på listen i Rebild Kommune.

Grundlisteudvalget har pligt til at sikre, at personer, der udtages til grundlisten, udgør et alsidigt sammensnit af befolkningen. Udvalget skal også sikre, at grundlisten repræsenterer forskellige aldersklasser, mænd og kvinder, og den etniske minoritet, der svarer til deres andel af befolkningen.

Hvordan bliver nævninge og domsmænd udtaget?

Nævninge og domsmænd bliver som et borgerligt ombud udtaget for 4 år ad gangen. Det vil sige, at man med nogle få undtagelser er forpligtet til at virke som domsmand eller nævning, hvis man bliver udtaget.

Udtagelsen sker på den måde, at Grundlisteudvalget - vælger et antal borgere, som udvalget anser for at være egnede til at fungere som nævninge eller domsmænd. De valgte bliver optaget på en såkaldt grundliste. I Rebild Kommune sendes grundlisten til Præsidenten for Vestre Landsret.

Ved lodtrækning blandt de personer, der er optaget på grundlisterne, udtager landsretterne et antal personer til at virke som domsmænd og som nævninge.

Menu