Afgørelser og tilladelser

Foto: www.colourbox.dk
Rebild Kommune har truffet afgørelser i sagerne herunder. Indgiv eventuelt en klage.

Vælg en afgørelse fra listen:

Søndermarksvej 30, Stenild, 9500 Hobro - § 16b tilladelse

§ 16b tilladelse 

Dato for offentliggørelse: 11.01.2019

Klagefrist: 08.02.2019 kl. 23.59

Veggerbyvej 70, Hylletsed, 9541 Suldrup - § 16a miljøgodkendelse

§ 16a miljøgodkendelse 

Dato for offentliggørelse: 11.01.2019

Klagefrist: 08.02.2019 kl. 23.59

Dalumvej 30, 9541 Suldrup – Tilbygning til velfærdsbygning - Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 11-01-2019

Klagefrist: 08-02-2019 kl. 23.59

 

 

Ny Kærvej 21, 9530 Støvring - Udskiftning af eksisterende fritidshus og opførsel af nyt enfamiliehus til helårsbeboelse - Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Samlet tegninger inkl. principskitse udhuse

Dato for offentliggørelse: 11-01-2019

Klagefrist: 08-02-2019 kl. 23.59

Skaarupvej 37, 9610 Nørager - Etablering af regnvandsbassin - Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 11-01-2019

Klagefrist: 08-02-2019 kl. 23.59

Vedtagelse af lokalplan nr. 320 – Område til offentlig formål i Støvring og kommuneplantillæg nr. 15
  • Klepholmvej 11, 9530 Støvring
  • Se annonce
  • Offentliggjort: 9. januar 2019
  • Klagefrist: 6. februar 2019
Mastrup Bæk - Tilladelse til gravning af midlertidigt sandfang

Tilladelse til gravning af midlertidigt sandfang Mastrup Bæk

Dato for offentliggørelse: 08.01.2019

Klagefrist: 05.02.2019 kl. 23.59

Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af varmepumpeanlæg ved Støvring Kraftvarmeværk

VVM screening

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Ansøgningsskema

Dato for offentliggørelse: 21.12.2018

Klagefrist: 18.01.2019 kl. 23.59

De Grønne Hvidevarer, Grynderupvejen 16, 9610 Nørager - Miljøgodkendelse efter listepunkt K 203

Der meddeles miljøgodkendelse til De Grønne Hvidevarer efter listepunkt K 203.
Virksomheden er beliggende Grynderupvejen 16, 9610 Nørager.

Virksomheden istandsætter kasserede hårde hvidevarer fra genbrugspladser som et forsøg på at reducere omkostninger til produktion af nye hårde hvidevarer.

Miljøgodkendelse 

Dato for offentliggørelse: 20.12.2018

Klagefrist: 18.01.2019 kl. 23.59

Matr. nr. 1a Skibsted By, Skibsted - Planlovstilladelse til etablering af sø

Matr. nr. 1a Skibsted By, Skibsted

Planlovstilladelse til etablering af sø

Oversigtskort

Kortbilag 1

Kortbilag 2

Klagevejledning

Dato for offentliggørelse: 14.12.2018

Klagefrist: 11.01.2019 kl. 23.59

Rosbjergvej 10-12, 9500 Hobro – Afgørelse om godkendelse af dambrug samt screening

Godkendelse af Volstrup Dambrug, Rosbjergvej 10-12,9500 Hobro samt screening for miljøvurdering

Miljøgodkendelse 

Screening

Dato for offentliggørelse: 14.12.2018

Klagefrist: 11.01.2019 kl. 23.59

Rosbjergvej 10-12, 9500 Hobro – Tilladelse til vandindvinding samt screening

Tilladelse til indvinding af overfladevand til Volstrup Dambrug, Rosbjergvej 10-12,9500 Hobro samt screening for miljøvurdering

Vandindvindingstilladelse

Screening

Dato for offentliggørelse: 14.12.2018

Klagefrist: 11.01.2019 kl. 23.59

Mejlbyvej 148, 9610 Nørager - Lovliggørelse af ridebane - Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

 

Dato for offentliggørelse: 14.12.2018

Klagefrist: 19.01.2019 kl. 23.59

Nørregade 27, Rørbæk, 9500 Hobro – Udledningstilladelse til Rørbæk Idrætsforening - /v Merethe Smith

Nørregade 27, Rørbæk, 9500 Hobro

Udledningstilladelse til Rørbæk Idrætsforening - /v Merethe Smith

Dato for offentliggørelse: 13.12.2018

Klagefrist: 10.01.2019 kl. 23.59

Ophævelse af skovbyggelinje ved lokalplan nr. 304 for Rådyret i Støvring

Miljøstyrelsen har reduceret skovbyggelinjen ved et område på Rådyret i Støvring omfattet af lokalplan nr. 304.

Reduktionen er sket i henhold til naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra afgørelsen er meddelt, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.

Afgørelsen fra Miljøstyrelsen kan ses her

Ambercon Betonstøberi Juelstrupparken 23, Støvring - Dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde før meddelelse af tillæg til miljøgodkendelse
Tillæg nr. 12 til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017. Solfangeranlæg i Bælum - Lokalplan 295
Miljøstyrelsens afgørelse om reduktion af åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr. 311

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om at reducere åbeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 16 inden for lokalplanområde 311. 

Miljøstyrelsens afgørelse

Denne afgørelse kan ikke påklages til miljø- og fødevareministeren eller til  anden administrativ myndighed, jf. § 34 i bekendtgørelse nr. 930 af 27. juni 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. 

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven

Tillæg nr. 9 (udvidelse af nr. 7) til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 – 2017.

Menu